1656 - Knefastia dalli Bartsch, 1944
1656 - Knefastia dalli Bartsch, 1944
1657 - Knefastia funiculata Kiener, 1840
1659 - Knefastia olivacea Sowerby, 1833
1660 - Knefastia princeps Berry, 1953
1661 - Knefastia tuberculifera Broderip & Sowerby, 1929
1662 - Knefastia walkeri Berry, 1958
1663 - Pyrogospira obeliscus Reeve, 1843